Slim VAT 3

Slim VAT 3

Slim VAT 3

SLIM VAT 3 to następny pakiet rozwiązań, którego celem jest ułatwienie nam płacenia podatków od towarów i usług. Ostatnie dwa pakiety poprawiły i ułatwiły płacenie podatków pośrednich. Pamiętajmy jednak, iż nie wszystkie rozwiązania spotkały się z pozytywnym przyjęciem, a dane ułatwienia niekoniecznie były przyjemne do wprowadzenia w praktyce. Celem najnowszy pakietu zmian jest realizacja wielu postulatów  przedsiębiorców i powiatów, które zajmują się rozwiązaniami podatkowymi. Powyższe pozwoliło na zidentyfikowanie obszarów, które wymagają zmian, pracochłonne i czasochłonne. Rozwiązania upraszczają i ułatwiają badania. Upraszcza nam fakturowanie, ogranicza formalności i poprawia wypłacalność naszej firm. Poza tym przedmiotowy projekt realizuje orzeczenie Trybunału  Unii Europejskiej w sprawie C 935/19, w którym sąd stwierdził, że przepisy prawa unijnego stoją na przeszkodzie stosowaniu obowiązujących w Polsce rozwiązań 20% sankcji. 

 

Zmiany  proporcji zaliczek 

W większości przypadków jako podatnicy nie mamy prawa do całkowitego odliczenia podatku naliczonego, ponieważ w tym samym czasie prowadzimy działalność, która zwolniona jest z podatku. Mamy wtedy prawo do proporcjonalnego odliczenia. W  szczególnych przypadkach jednak stosowany jest mnożnik lub przed mnożnik. Do tego czasu mnożnik lub przed mnożnik w wybranych przypadkach musiał być wcześniej uzgodniony z naczelnikiem urzędu skarbowego w formie aktu. Nowe rozwiązania usuwają obowiązek uzgadniania z naczelnikiem urzędu skarbowego protokołu w sprawie proporcjonalności obniżenia naliczonego podatku od towarów i usług. Zamiast tego wprowadza się obowiązek informowania naczelnika urzędu skarbowego o przejmowanej części. 

Została podniesiona także kwota, od której część zadeklarowanego przez nas jako podatników odliczenia można było uznać za 100% w takiej ewentualności, gdy  ta część przekroczyła  98%, została podwyższona z obecnych 500 zł do 10.000 zł. zł Zmiana ta dotyczy tych z nas, którzy w ramach prowadzonej działalności wykonują czynności opodatkowane i nieopodatkowane VAT, a także umożliwia odliczenie całości podatku VAT od tych z nas,  których obrót stanowi znaczną część  czynności związanych z VAT. 

Jako podatnicy nie musimy dokonywać korekty podatku VAT na koniec roku, jeśli dana różnica między wskaźnikiem początkowym a końcowym nie przekracza 2 punktów procentowych, a ostateczna kwota jest niższa od wskaźnika początkowego. Ponadto te części i tak zwana korekta długoterminowa nie przekraczają 10 tys. zł 

Przedłużenie limitu sprzedaży  małego podatnika 

Aż do tej chwili status małego podatnika posiadał teen z podatników VAT, którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekraczała 1 200 000 euro lub złotych, o równowartości 5 000 euro . W poprzednim roku podatkowym – w przypadku np. podatników prowadzących biuro maklerskie i fundusze inwestycyjne, których opłata jest równa prowizji maklerskiej. Górna granica została zwiększona do 2 000 000 euro. Podana zmiana jest zdecydowanie pozytywna, gdyż wielu z nas jako podatników może skorzystać z rozmaitych zachęt dla małych podatników wynikających z ustawy o VAT, m.in. księgowość kasowa. 

Zmiany w przewalutowaniu faktur korygujących  

Po zrobieniu faktury często musimy ją skorygować. Jeśli chodzi o faktury wystawione w obcej walucie  faktury za naprawy muszą być również wystawione w walucie obcej. 

Przy obowiązujących przepisach nie było do końca jasne, po jakim kursie zostanie przeliczony rachunek za naprawę. Spowodowało to jednak, że wielu z podatników nie było przekonanych co do tego,  w jaki sposób zachować się w takim wypadku. 

Przy danych zmianach  zarówno w korekcie plus, jak i minus musimy zastosować tzw. kurs pierwotny, tj. kurs walutowy stosowany w praktyce przy płaceniu oryginalnej faktury. 

Jedynym wyjątkiem od danej reguły jest zamiana zbiorczych faktur naprawczych na rabat lub bonifikatę. W takiej sytuacji stosujemy średni kurs z ostatniego dnia roboczego przed fakturą za naprawę grupową. 

Posiadanie faktury na podatek dochodowy przy odliczeniu VAT naliczonego 

Naliczenie VAT dla podatku dochodowego zależne jest od posiadania faktury. Jako podatnicy musimy w takim przypadku posiadać fakturę, która potwierdza transakcję. Ważne jest to, iż termin otrzymania faktury jest ściśle określony i wynosi on trzy miesiące. W praktyce musieliśmy skorygować zeznanie podatkowe po trzech miesiącach. 

W uzasadnieniu do faktury napisane zostało: „Powyższe prowadzi do tego, że podatek naliczony i zapłacony przy nabyciu wspólnotowym rozliczany jest zawsze  dokładnie w tym samym okresie rozliczeniowym,  w związku z czym podatek VAT od nabycia wspólnotowego jest również rozliczonych. Zakupy wspólnotowe są całkowicie neutralne z punktu widzenia podatnika. W efekcie zmiana eliminuje konieczność sprawdzania, czy nie został przekroczony 3-miesięczny termin otrzymania faktury." 

Zmiana na plus, która jednak w tej chwili nie ma bardzo dużego wpływu na fakturowanie VAT, poza koniecznością dotrzymania trzymiesięcznego terminu. 

Zarządzanie funduszami 

Jak wynika z aktualnego stanu prawnego zwolnione z podatku VAT są tylko te usługi, których fundusze znajdują się w Polsce. Dana regulacja spowodowała, iż ​​usługi zarządzania funduszami zlokalizowanymi poza granicami naszego kraju podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT. Najnowsze przepisy oznaczają, że wszystkie usługi zarządzania finansami mogą korzystać ze zwolnienia. 
 
WIS, WIA i STI 

WIS wydaje jeden organ, WIA wydaje Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu. Jeśli chodzi o STT wydawane jest przez prezesa Izby Administracji Skarbowej w Warszawie właściwy w sprawach WIP i STT (sąd I stopnia) oraz WIA (sąd II stopnia). 
Uwzględniając rozdrobnienie organów zajmujących się dostarczaniem informacji obowiązkowych stosunkowo trudno jest kontrolować zachowanie jednolitości. W bardzo wielu przypadkach ta jedność nie istnieje. 

Informacja udzielana jest przez jedną instytucję, którą jest Państwowa Informacja Podatkowa. 

Małe sankcje 

Z orzeczenia ETS w sprawie C-935/19 wynika, iż ​​jako podatnicy popełniający błędy w rejestrze VAT nie powinniśmy być traktowani jak przestępcy czy uchylający się od płacenia podatków.
Teza Tuomio spowodowała przymus zmian w ustawie o VAT. Slim VAT koniecznie powinien dostosować przepisy prawa do tezy wyroku. 

W odniesieniu do danych zmian zamiast dotychczasowych kar 30%, 20% i 15% zostanie dodany przepis, zgodnie z którym maksymalne kary wynoszą 30% - 20% - 15%. Maksymalne kary dotyczą tylko i wyłącznie do uchylania się od płacenia podatków. Znaczy to, że jeżeli my jako podatnicy popełnimy błędy, kary będą zdecydowanie mniejsze. Zmianę można uznać jak najbardziej za pozytywną, ale dopiero wtedy gdy po opublikowaniu ustawy możemy zdecydować, w jaki sposób zostanie ona wdrożona. 

Podsumowując, opisaliśmy najważniejsze zmiany w badaniu SLIM VAT -3. Zmiany te  są niewątpliwie pozytywne i uproszczą rozliczanie podatku VAT. Szczególnie pozytywne zmiany to sankcje VAT.