Jak przekształcić spółkę z o.o. komandytową w spółkę z o.o. - ujęcie podatkowe

Jak przekształcić spółkę z o.o. komandytową w spółkę z o.o. - ujęcie podatkowe

Jak przekształcić spółkę z o.o. komandytową w spółkę z o.o. - ujęcie podatkowe

Przekształcenie spółki komandytowej z o.o. w spółkę z.o.o. - opodatkowanie

 

 

W związku z obecnymi trendami coraz więcej podatników decyduje się skorzystanie z
rozwiązań jakie oferuje forma prawna w postaci spółki z ograniczona odpowiedzialnością.
Problematyczny może być tutaj proces przekształcania, a w szczególności opodatkowanie.
W pierwszej kolejności należy przygotować wszelkie niezbędne dokumenty którymi są
sprawozdanie finansowe (spółki przekształcanej), plan przekształcenia oraz projekt umowy
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Ponadto wymagane jest sporządzenie protokołu
przez notariusz, a także zgoda komplementariuszy i 2/3 sumy komandytowej w postaci
komandytariuszy. Ważne również jest to, że wszelkie kwestie rachunkowe spółki powinny być
odpowiednio doprowadzone do końca pod kątem formalnym – księgi rachunkowe spółki
przekształcanej zgodnie z ustawą o rachunkowości powinny być zamknięte na dzień
poprzedzający wpis do KRS, natomiast otwarcie nowych ksiąg spółki przekształconej
powinno nastąpić wraz z dniem wpisu.


 

Optymalizacja podatkowa 

 

Poza zadbaniem o sam proces należy również zadbać o to, aby przekształcenie było
optymalne podatkowo. Podatnicy decydujący się na przekształcenie robią to zazwyczaj ze
względów właśnie optymalizacyjnych, a opłacalność samej spółki z.o.o. jest kwestią
indywidualną, natomiast warto pamiętać o tym że sama czynność przekształcenia może być
dodatkowo opodatkowana. Od strony spółki będzie to podatek od czynności
cywilnoprawnych w wysokości 0,5% w sytuacji gdy kapitał zakładowy spółki przekształconej
przewyższy kapitał zakładowy spółki przekształcanej (art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy PCC).

 

Pod kątem opodatkowania należy również spojrzeć na sprawę od strony wspólników. W przypadku wspólników jako osób fizycznych warunek jest
analogiczny jak do PCC – jeśli w drodze przekształcenia podwyższony zostanie kapitał zakładowy w
stosunku do wartości wkładów do spółki komandytowej zo.o., to wspólnicy jako osoby fizyczne
będą miały zgodnie art. 24 ust.5 pkt. 4 ustawy PIT dochód z udziału w zyskach prawnych,
który opodatkowany jest podatkiem belki. W praktyce wynika to z tego, że większy kapitał
zakładowy ma wpływ na większy udział wspólnika w zyskach spółki. W przeciwnym wypadku
– gdy tego zwiększenia nie będzie nie wystąpi obowiązek podatkowy, co też potwierdza
dyrektor KIS:

 

Zgodnie z interpretacją podatkową Dyrektora KIS z dnia 11 stycznia 2023 roku
0114-KDIP3-1.4011.1060.2022.4.MK1 jeżeli w wyniku przekształcenia sp. k. w sp. z o.o. nie
dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego sp. z o.o. w stosunku do wartości kapitału
podstawowego sp. k. przed przekształceniem bądź do przeniesienia środków z kapitału
zapasowego Spółki na kapitał zakładowym sp. z o.o. w stosunku do wspólników nie dojdzie
do powstania przychodu w wyniku przekształceniu spółki komandytowej w sp. z o.o. Wtedy
nie ma obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku PIT.

 

Zwiększyliśmy kapitał zakładowy w następstwie przekształcenia, co powinniśmy zrobić?


Zgodnie z art.. 42 ust. Ustawy PIT spółka ma obowiązek do 20 dnia miesiąca następującego po dacie przekształcenia (z tą datą powinien być naliczony podatek) - jest to zryczałtowany podatek który wynosi 19% kwoty podwyższenia.

 

Istnieje możliwość skorzystania z mechanizmu odliczenia komplementariusza, która polega
na tym że przy wypłacie zysku od kwoty podatku, który powinien być pobrany według stawki
19%, odliczana jest przypadająca na niego część podatku zapłaconego przez spółkę
komandytową. Poniżej przykład:

 

Komplementariusz tj. sp z o.o. zgodnie z art 7b ust 1 pkt 1 litera f - swój podatek może
pomniejszyć o iloczyn udziału w zysku i podatku zapłaconego przez spółke komandytową.
Przykład zysk spółki komandytowej 10 000 zł. Udział w zyskach komplementariusza 0,5%.
Wyliczenie ulgi w CIT u komplementariusza (0,5%*10 000*9%cit)

 

W przypadku komandytariusza przysługuje zwolnienie od podatku belki w wysokości 50%
przychodów do kwoty 60 000zł zgodnie z art. 21 ust. 51a zazwyczaj jednak nie będzie takiej
możliwości z uwagi na to że w przypadku spełniania jednego z warunków wymienionych w
art. 21 ust. 40traci się tą możliwość to jest:

 

 

  1.  Posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej 
  2.  Jest członkiem zarządu: 
    • a) spółki posiadającej osobowość prawną lub spółki kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej.
    • b) spółki posiadającej bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będącej komplementariuszem w tej spółce komandytowej.
  3.  Jest podmiotem powiązanym w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4 z członkiem zarządu lubwspólnikiem spółki posiadającej bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej.

 

Upraszczając, jeśli komandytariusz ma znaczny udział w innej firmie lub jest członkiem zarządu innej firmy, która jest powiązana z firmą komandytową, traci on możliwość korzystania z 50% obniżki podatku na jego przychody. 


 

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością może być korzystne z punktu widzenia optymalizacji podatkowej, ale wymaga starannej analizy i przygotowania dokumentów. Istnieje obowiązek opodatkowania czynności przekształcenia, zarówno ze strony spółki, jak i wspólników. W przekształceniu zachodzi obowiązek zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku dochodowego od zysków. Ważne jest skorzystanie z mechanizmu odliczenia podatku przy wypłacie zysku komplementariuszowi, a komandytariusze mogą liczyć na zwolnienie od podatku belki do pewnej kwoty, pod warunkiem, że nie spełniają określonych warunków. Warto skorzystać z pomocy usług biura rachunkowego, takiego jak TaxCoach, które pomoże w całym procesie i zoptymalizuje podatkowo przekształcenie spółki.