Predykcje biznesowe na 2023 roku

Predykcje biznesowe na 2023 roku

Predykcje biznesowe na 2023 roku

Prognozy biznesowe na 2023 roku cechuje dużo niepewności. Wzrost światowej gospodarki wchodzi w połowie tego roku w trudną fazę. Ryzyka geopolityczne utrzymują się na wysokim poziomie, a w związku z szybszym zaostrzaniem polityki monetarnej i pogarszającą się sytuacją polityczną, rosną ryzyka dla rynków wschodzących. Analitycy z Allianz Trade skomentowali na początku lipca swój scenariusz bazowy przez pryzmat rekordowej inflacji i rosnącego ryzyka recesji.
 

Spadek wzrostu PKB

Allianz Trade (dawniej Euler Hermes) to światowy lider ubezpieczeń należności, kontraktów i innych powiązanych usług finansowych. W związku z realizacją celu, jakim jest wspieranie planów rozwoju biznesu, analitycy koncernu przygotowują scenariusze pod kątem wzrostu PKB, poziomu handlu światowego, inflacji, recesji oraz nastrojów konsumentów i inwestorów.
Analitycy przewidują wzrost światowego PKB na poziomie +2,9 proc. w 2022 roku oraz +2,5 proc. w 2023 roku, co oznacza spadek wzrostu o odpowiednio -0,4 p.p. i -0,3 p.p. w porównaniu do ostatniej prognozy. Zmiana ta wynika ze zwiększenia bezpośredniego i pośredniego wpływu konfliktu zbrojnego na terenie Ukrainy oraz dłuższych niż przewidywano ograniczeń w swobodach obywateli podyktowanych pandemią COVID-19. Obniżają one poziom produkcji o -1,2 p.p. i -0,6 p.p. odpowiednio w 2022 i 2023
roku.
Handel światowy skurczył się w II kwartale o -1,3 proc. (II kw. do I kw.). Szersze otwarcie gospodarki chińskiej pomoże nieco nadrobić wskaźniki wzrostowi światowego PKB. Poprawę przewidywano na początek lata, ale te nadzieje były raczej nieśmiałe. Analitycy prognozują wzrost handlu światowego w ujęciu wolumenowym o +3,5 proc. na zakończenie 2022 roku i +3,6 proc. w 2023 roku, czyli znacznie poniżej wcześniejszych wyliczeń.

Ryzyko recesji rośnie

Wciąż rośnie ryzyko recesji, choć scenariusz bazowy zakłada miękkie lądowanie. Największe obawy dotyczą nie tylko rozmiaru recesji, ale także efektu dystrybucyjnego. Rekordowo wysoka inflacja obniża realny dochód rozporządzalny. W związku z tym gospodarstwa domowe i firmy wykazują tendencję do obniżania zarówno konsumpcji, jak i w przypadku przedsiębiorców – inwestycji. Nie ma co ukrywać, że nastroje konsumenckie pikują, a firmy przyjmują ostrożniejszą postawę. Przedłużająca się wysoka inflacja powoduje wzrost ryzyka spirali płacowo-cenowej. Istnieje 40 proc. prawdopodobieństwo, że dojdzie do niekorzystnego scenariusza, według którego większość gospodarek popadnie w recesję. Analitycy, mając na względzie dodatkowy wpływ pogarszających się warunków monetarnych i finansowych, przewidują skurczenie się światowego PKB od -2,8 p.p. w 2023 roku do -0,2 p.p. w niekorzystnym scenariuszu (po spowolnieniu o -0,3 p.p. do +2,6 p.p. w 2022 roku).
Wskazuje to na recesję na poziomie -1,4 proc. w USA i -2,5 proc. w strefie euro i Wlk. Brytanii, co daje ok. 1,5 odchylenia standardowego od dwuletniego trendu wzrostowego w zakresie strat w produkcji globalnej. Wzrost w Chinach spowolniłby do +2,5 proc. w 2023 roku.

Jak zachowa się biznes?

Wysoka presja kosztowa hamuje perspektywy inwestycyjne, ale w II połowie roku może dojść do pewnej konwergencji w związku ze znacznym obniżeniem poziomu niedoborów i normalizacji dostaw, przy jednoczesnym dalszym spadku popytu.
Poważne problemy strukturalne, jak droższa energia oraz rosnące stopy procentowe i przyspieszenie wzrostu płac, będą wywierać znaczący wpływ na marże. Co na to firmy bardziej uzależnione od kosztów zakupu prądu, gazu i ropy? Symulacja wpływu wzrostu o 200 bp na korporacyjne stopy procentowe wskazuje, że najbardziej zagrożone sektory to przemysł budowlany, energetyczny, transportowy, telekomunikacyjny i komputerowy, gdzie wpływ ten po upływie jednego roku widoczny będzie zależnie od sektora w zakresie od -5,7 p.p. do -2 p.p. utraty marży w USA i ponad -7 p.p. do -3 p.p. w strefie euro.
Predykcje dla biznesu po dwóch latach spadku są następujące: odbicie w zakresie światowego wskaźnika niewypłacalności firm o +10 proc. w 2022 roku i +14,5 proc. w 2023 roku, zbliżając się do poziomów sprzed pandemii. Jeden na trzy kraje powróci do poziomów sprzed pandemii w 2022 roku, a jeden na dwa kraje w 2023 roku według scenariusza Allianz Trade.

Jak długo banki centralne zdołają zwalczać inflację?

Możliwości ograniczania ryzyka spadku wartości pieniądza szybko się kurczą. Banki centralne w krajach rozwiniętych przez trzy kwartały 2022 roku były zdeterminowane, by agresywnie zwalczać inflację. FED w USA zwiększał stopy procentowe i zapewniał, że posiada narzędzia do zduszenia inflacji, podobnie jak Europejski Bank Centralny. Czy będą kontynuować podnoszenie stóp procentowych w IV kwartale –  zobaczymy. Śrubowanie warunków finansowych mające na celu stłumienie popytu może spowodować recesję.
Pesymistyczny wariant zakłada zaostrzanie skoncentrowanej na zwalczaniu inflacji polityki monetarnej, które spowoduje znaczny spadek popytu i ogólnoświatową recesję na początku 2023 roku. Dodatkowo wzmocnią ją spadające ceny aktywów na giełdzie.

Scenariusz pesymistyczny

Rynki wschodzące otrzymały podwójne uderzenie – ze strony rosnącej inflacji oraz wycofania kapitału po zaostrzaniu polityk monetarnych w gospodarkach rozwiniętych, a szczególnie agresywnego podnoszenia stóp procentowych przez FED. Oba te czynniki zmusiły RW (rynki wschodzące) do znacznego zwiększenia stóp procentowych celem wyhamowania inflacji i utrzymania atrakcyjności w oczach zagranicznych inwestorów. Konsekwencje to:

● narażenie się na problemy z płynnością finansową,
● trudności w zakresie finansowania zadłużenia,
● rosnące koszty kredytów,
● presja w zakresie walut udzielanych kredytów.

Sri Lanka jako pierwsza padła ofiarą pogarszających się warunków ogólnoświatowych. Szybki wzrost cen żywności przyczynił się do uszczuplenia rezerw walutowych i doprowadził do bankructwa państwa w maju 2022 roku.
Niekorzystny scenariusz z 40 proc. prawdopodobieństwem zakłada kompletne zawieszenie importu ropy i gazu z Rosji przez UE do końca tego roku, co popchnie największe gospodarki w recesję.