Wakacje składkowe dla przedsiębiorców od ZUS z początkiem listopada 2024

Wakacje składkowe dla przedsiębiorców od ZUS z początkiem listopada 2024

Wakacje składkowe dla przedsiębiorców od ZUS z początkiem listopada 2024

Nadchodzące zmiany w prawie: Wakacje składkowe dla przedsiębiorców 

 

 

Od 1 listopada 2024 roku mikroprzedsiębiorcy będą mogli skorzystać z nowego prawa, które umożliwi im zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne raz w roku. Celem tych zmian jest wsparcie finansowe mikroprzedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. Już w grudniu tego roku pierwsi przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z nowego rozwiązania.


 

Kto i na jakich zasadach może skorzystać?

 

Z wakacji składkowych mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy wpisani do CEIDG którzy:

  • w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku mieli zgłoszonych do ubezpieczeń nie więcej niż dziesięciu ubezpieczonych (w tym także siebie samych).
  • w ostatnich dwóch latach kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku nie osiągnęli przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej lub w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku, osiągnęli roczny przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej nieprzekraczający równowartości w złotych 2 mln euro.

 

Przedsiębiorca będzie mógł skorzystać ze zwolnienie z opłacania składek za jeden miesiąc w każdym roku kalendarzowym na:

  • Własne ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe, wypadkowe i jeżeli wcześniej zostało zadeklarowane jego opłacanie - chorobowe.
  • Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

Należy pamiętać, że wakacje dotyczą składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy w odniesieniu do niego samego (nie do osób przez niego ubezpieczanych, np. współpracujących czy jego pracowników).  Nie będą mogły z nich skorzystać osoby, które wykonują działalność na rzecz swoich byłych pracodawców.

 

Jak skorzystać z ulgi?

 

Przedsiębiorca, który będzie chciał skorzystać z wakacji składkowych, będzie musiał złożyć wniosek za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na profilu ZUS.
Wniosek trzeba złożyć w miesiącu poprzedzającym wybrany przez siebie miesiąc zwolnienia. Czyli, jeżeli przedsiębiorca będzie chciał, by to grudzień był miesiącem wolnym od składek na ubezpieczenia społeczne, wniosek powinien złożyć do ZUS-u w listopadzie.
Przedsiębiorcy muszą też pamiętać o obowiązku złożenia deklaracji rozliczeniowej i imiennych raportów miesięcznych za miesiąc korzystania z wakacji składkowych. Obowiązujący termin jest taki sam, jak w przypadku innych przedsiębiorców, czyli do 20. dnia następnego miesiąca.


O czym należy pamiętać? 

Nowa forma wsparcia dla przedsiębiorców, pozwalająca na zawieszenie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne niezależnie od formy opodatkowania (ogólne, liniowe, ryczałt, karta podatkowa). 
Składki zostaną pokryte z budżetu państwa w minimalnej wymaganej kwocie, co może prowadzić do niższej podstawy emerytalnej. Ulga nie wpływa na prawo do zasiłku chorobowego ani na wysokość przyszłych świadczeń emerytalno-rentowych, ale zwiększa podstawę opodatkowania, co może skutkować wyższym podatkiem.  Jednak osoby opłacające wyższe składki dla wyższych świadczeń emerytalnych mogą napotkać komplikacje. Radzimy dokładnie przeanalizować swoją sytuację przed skorzystaniem z ulgi, przygotować dokumenty i wypełnić wniosek poprawnie, aby uniknąć problemów.Wprowadzenie wakacji składkowych to istotna zmiana prawna, która ma na celu wsparcie przedsiębiorców w zarządzaniu finansami firmy. Mechanizm ten pozwala na czasowe zawieszenie obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, co może przyczynić się do poprawy płynności finansowej przedsiębiorstw. Zachęcamy wszystkich przedsiębiorców do zapoznania się z nowymi przepisami oraz skorzystania z tej formy wsparcia w miarę potrzeby. W przypadku wąt[pliwości odnośnie powinności płacenia składek ZUS, warto skonsultować się ze swoim księgowym. Ten napewno rozwieje niepewności oraz wskaże najkorzystniejkszą formę rozliczenia.