Jak prowadzić działalność leczniczą? Praktyka lekarska vs. podmiot leczniczy

Jak prowadzić działalność leczniczą? Praktyka lekarska vs. podmiot leczniczy

Jak prowadzić działalność leczniczą? Praktyka lekarska vs. podmiot leczniczy

Jak prowadzić działalność leczniczą? Praktyka lekarska vs. podmiot leczniczy

Prowadzenie działalności leczniczej może przybierać różne formy, a wybór odpowiedniej ma istotny wpływ na zarówno aspekty prawne, jak i finansowe. W niniejszym artykule omówimy dwie główne formy prowadzenia działalności leczniczej: praktykę lekarską oraz podmioty lecznicze. Dowiedz się, jakie są różnice między nimi oraz jakie korzyści i obowiązki wiążą się z każdą z tych opcji.

 

Praktyka lekarska: Indywidualna i grupowa

Pierwszą opcją jest praktyka lekarska, która może przybierać dwie główne formy:

Jednoosobowa działalność gospodarcza (indywidualna praktyka lekarska): Lekarz prowadzi praktykę samodzielnie, będąc jedynym właścicielem i wykonawcą usług medycznych.

Grupowa praktyka lekarska: Lekarze łączą się w grupę i prowadzą praktykę wspólnie. Taka grupa może przybrać formę spółki cywilnej, jawnej lub partnerskiej.

 

Podmioty lecznicze: Wiele możliwości, jedna zasada

Podmiot leczniczy to bardziej rozbudowana struktura, która może być prowadzona przez różne rodzaje przedsiębiorców i organizacji. W skrócie, każdy, kto spełnia określone warunki, może prowadzić podmiot leczniczy. Mogą to być:

  • Przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów Prawa przedsiębiorców, obejmujący różne formy prawnicze, włączając w to spółki cywilne i handlowe (np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, czyli sp. z o.o.).

  • Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej.

  • Jednostki budżetowe, instytuty badawcze, fundacje i stowarzyszenia.

  • Kościoły i związki wyznaniowe.

 

Różnice między praktyką lekarską a podmiotem leczniczym:

Wykonywanie zawodu medycznego: Praktyka lekarska jest dostępna wyłącznie dla lekarzy, podczas gdy prowadzenie podmiotu leczniczego nie wymaga posiadania kwalifikacji medycznych, z pewnymi wyjątkami, takimi jak spółka partnerska.

Forma prawna: Podmioty lecznicze mogą przyjmować różne formy prawne, w tym spółki z o.o., co daje więcej elastyczności w prowadzeniu działalności.

Odpowiedzialność: Spółka z o.o. ogranicza odpowiedzialność wspólników, podczas gdy w spółce cywilnej odpowiedzialność jest nieograniczona.

Opodatkowanie: Podmioty lecznicze podlegają podatkowi CIT, ale istnieje preferencyjna forma, tzw. "estoński CIT," który pozwala na odroczenie podatku do momentu wypłaty zysków wspólnikom.

 

Wymogi do założenia podmiotu leczniczego

Jeśli rozważasz prowadzenie podmiotu leczniczego, musisz spełnić pewne kluczowe wymogi:

Warunki lokalowe i techniczne: Lokal musi spełniać określone standardy techniczne i sanitarne. Szczegółowe regulacje dotyczące tych warunków są określone w przepisach prawa.

Wyposażenie medyczne: Musisz posiadać odpowiednie wyposażenie medyczne, zgodnie z przepisami dotyczącymi wyrobów medycznych.

Personel medyczny: Świadczenia zdrowotne w podmiocie leczniczym mogą udzielać jedynie osoby posiadające kwalifikacje medyczne, jak lekarze. Personel może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej: Musisz zawrzeć ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, które obejmuje szkody wynikłe z udzielania świadczeń zdrowotnych.

Rejestracja: Po spełnieniu wymogów musisz dokonać rejestracji w odpowiednim Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, gdzie organem rejestrowym jest wojewoda.

 

Podmiot leczniczy, a spółka z o.o.

Działalność podmiotu leczniczego może być prowadzona w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki cywilnej, a także spółek osobowych i kapitałowych, czyli także w ramach spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Korzyści płynące z działalności w formie spółki z o.o. to przede wszystkim posiadanie osobowości prawnej. Oznacza to, że ona (spółka) sama jest podmiotem praw i obowiązków wynikających z umów. To ona będzie podmiotem postępowań sądowych czy administracyjnych. Z korzyściami, które oferuje spółka z o.o. wiążą się oczywiście pewne formalności, przede wszystkim związane z obowiązkami rejestrowymi czy sprawozdawczymi, jednak w praktyce są to czynności, które nie generują problemów. 

Wadą prowadzenia działalności w ramach spółki cywilnej jest duże ryzyko biznesowe i finansowe, jest to forma polecana dla branży, które prowadzą działalność na niewielką skalę.

Innymi słowy, korzyści ze spółki z o.o. rekompensują wiążące się z jej prowadzeniem dodatkowe obowiązki.

 

Podsumowanie

Wybór między praktyką lekarską a prowadzeniem podmiotu leczniczego zależy od wielu czynników, takich jak kwalifikacje, preferencje prawne i finansowe. Każda opcja ma swoje zalety i obowiązki, dlatego ważne jest dokładne rozważenie możliwości przed rozpoczęciem działalności leczniczej. Niezależnie od wyboru, spełnienie określonych warunków i wymogów jest kluczowe dla legalnego i efektywnego funkcjonowania w sektorze opieki zdrowotnej.

Jeżeli interesuje Cię pomoc prawna dla firm to skontaktuj się z nami.