Podatek Belki - zmiany które nas czekają

Podatek Belki - zmiany które nas czekają

Podatek Belki - zmiany które nas czekają

Podatek belki - zmiany które nas czekają

W ostatnim czasie wrze w polskim sektorze inwestycyjno-oszczędnościowym. Nastroje spowodowane są zapowiedzianą przez ministerstwo finansów zmianą podatku od dochodów kapitałowych. Potocznie zwany podatek Belki bo o nim mowa, od czasu jego wprowadzenia w 2002 budzi skrajne emocje wśród specjalistów. Kogo dotyczy podatek Belki i jak znacząca będzie jego zmiana? 

 


Czym jest podatek Belki?

 

Podatek Belki, to nic innego jak zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych, którego należy się spodziewać, gdy pomnażamy nasze oszczędności. Jest to opłata pobierana od zysków wypracowanych dzięki różnym formom lokowania kapitału, czy to na lokatach, kontach oszczędnościowych, czy też w instrumentach finansowych takich jak fundusze inwestycyjne czy akcje giełdowe.

Jednakże, warto podkreślić, że podatek Belki nie dotyczy pełnej kwoty naszych oszczędności. Jest to opłata wyłącznie od uzyskanych zysków, czyli odsetek naliczonych dzięki oprocentowaniu naszych inwestycji. Stąd też, jest on często utożsamiany jako podatek od oszczędności, co ma swoje uzasadnienie w tym, że głównie dotyczy on zysków z depozytów bankowych czy oprocentowanych kont oszczędnościowych.

 

Dla przykładu: Jeżeli zakładamy lokatę na 1000 zł z oprocentowaniem 2% w skali roku,. Po jednym roku nasz zysk wyniesie 20 zł. Właśnie od tych uzyskanych 20 zł należy zapłacić podatek Belki.  
 

Od czego płacimy podatek Belki 

 

Zyski podlegające opodatkowaniu podatkiem Belki są określone w artykule 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W tym artykule wymienione są różne rodzaje dochodów, które podlegają opodatkowaniu, włączając w to zyski z inwestycji kapitałowych. Wśród nich znajdują się m.in.:

 

  1. odsetki (zyski) z lokat i kont oszczędnościowych 

  2. odsetki z obligacji 

  3. zyski ze sprzedaży akcji 

  4. dywidendy z tytułu posiadanych akcji 

  5. zyski od papierów wartościowych 

  6. zyski z pracowniczych funduszy emerytalnych 

  7. zyski z odpłatnej sprzedaży walut wirtualnych (np. kryptowaluty)

Ewentualne wątpliwości odnośnie powinności zapłaty podatku warto konsultować z doświadczonym doradcą podatkowym.

 

Ile będzie wynosił podatek belki po zmianie

 

Obecnie podatek od dochodów kapitałowych wynosi 19% i nie zmieniał się od 2004 r. 

 

Dla przykładu: Nasze zyski z konta oszczędnościowego  wyniosły 500 zł. Bank wypłaci nam jednak kwotę pomniejszoną o podatek Belki, czyli w tym przypadku 500 zł x 19% = 95 zł. 
Więc w końcowym rozrachunku zarobimy na lokacie 405 zł.
 

Potencjalna zmiana o której mowa znacznie komplikuje wyliczenia tego podatku, a dokładniej kwoty do której nie mamy obowiązku jego zapłaty. Według propozycji ministerstwa finansów zaproponowana zmiana polega na ustalaniu dochodów (odsetek) z lokat o terminie zapadalności przekraczającym rok (za wyjątkiem inwestujących np. w akcje), zwolnionych z podatku, poprzez pomnożenie kwoty 100 tys. zł przez stopę depozytową Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia III kwartału roku poprzedzającego rok podatkowy. Rozważana jest opcja wykorzystania samej stopy depozytowej lub jej mnożnika, z gwarancją, że nie będzie on niższy niż 2,5%. W bardzo dużym uproszczeniu, jeżeli aktualna stopa depozytowa ustalana przez NBP opiewa na 5,25 to kwota wolna od podatku wynosi 5250 zł. 

 

Wyrażamy to wzorem: Stopa depozytowa ustalona przez NBP x 100 000 zł = kwota wolna od podatku belki 

 

Ministerstwo zapewnia, że pomimo corocznych zmian wysokości stopy depozytowej zwolnienie nie będzie niższe niż iloczyn 2,5% i  100 tys. zł., co oznacza minimalną wolną kwotę w wysokości 2500 zł.  


Zmiana mimo swojej skomplikowanej formuły będzie korzystna dla małych inwestorów, których zyski nie przekraczają ustalonego progu kwoty wolnej. Nieobjęcie zwolnieniem z podatku Belki lokat trwających krócej niż rok z założenia ma zachęcić Polaków do długotrwałych oszczędności i ograniczenia odroczonej konsumpcji (krótkotrwałe oszczędzanie środków np. na wakacje).