Zasady VAT-OSS dla całej UE - Czym jest WSTO?

Zasady VAT-OSS dla całej UE - Czym jest WSTO?

VAT-OSS dla całej UE

Zmiany od 1 lipca 2021 r. całkowicie zmienią rozliczanie e commerce w całej Unii Europejskiej. Można śmiało powiedzieć, iż jest to rewolucja w rozliczeniach podatku VAT i bardzo duże ułatwienie dla podatników.

 

WSTO – nowe pojęcie

Ustawodawca posługuje się pojęciem sprzedaży wysyłkowej. Zasady opodatkowania dla tej sprzedaży z Polski zostały określone w art. 23 ustawy o VAT. W przypadku natomiast sprzedaży na terenie kraju unormowania wynikają z art. 24 ustawy o VAT. Od 1 lipca 2021 r. powyższe pojęcie zostanie zastąpione wewnątrzwspólnotową sprzedażą towarów na odległość.

Przez wewnątrzwspólnotową sprzedażą towarów na odległość (skrót WSTO) należy rozumieć dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych przez dostawcę lub na jego rzecz (również, gdy dostawca sam je dostarcza) z terytorium jednego państwa Unii Europejskiej do innego kraju Unii Europejskiej, gdy nabywca jest:  

 • podatnikiem podatku od towarów i usług lub osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od towarów i usług, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, lub
 • podatnikiem podatku od wartości dodanej lub osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów odpowiadającego wewnątrzwspólnotowemu nabyciu towarów, o którym mowa w art. 9 ustawy o VAT, lub
 • każdym innym podmiotem niebędącym podatnikiem.

Należy ponadto zwrócić uwagę, że aby dana dostawa została uznana za WSTO, transakcja musi być dokonana albo na rzecz osoby niebędącej podatnikiem VAT (konsumenta), albo na rzecz nabywcy (będącego podatnikiem lub osobą prawną niebędącą podatnikiem), w przypadku którego wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów nie podlegają opodatkowaniu VAT.

Czyli w przypadku WSTO mówimy o tych samych podmiotach, których dotyczyła sprzedaż wysyłkowa. W praktyce są to osoby fizyczne lub podatnicy nie rozliczający WNT.  

Co ważne - miejscem dostawy (opodatkowania) przy WSTO jest miejsce, w którym towary znajdują się w momencie zakończenia wysyłki lub transportu do nabywcy. Od zasady przewidziano wyjątek.

Towary mogą być opodatkowane w kraju sprzedawcy, w przypadku gdy:

 • posiada on siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu, tylko na terytorium jednego państwa członkowskiego,
 • towary są wysyłane do innego państwa UE niż państwo siedziby lub pobytu sprzedawcy
 • nie przekroczono limitu sprzedaży ustalony na 10.000 euro dla kraju.

Ważne

Limit jest jeden dla każdego kraju UE. Tym samym po przekroczeniu limitu przejdziemy na rozliczanie WSTO w państwie dostawy.

Polscy dostawcy są obowiązani prowadzić ewidencję, na podstawie której można określić łączną wartość WSTO (dotyczy to także świadczenia usług elektronicznych, nadawczych, telekomunikacyjnych na rzecz konsumentów. Ewidencja ma zapewniać kiedy nastąpi przekroczenie kwoty limitu.

 

Opcje rozliczania WSTO

Podatnik, który będzie opodatkowywał WSTO w kraju przeznaczenia ma dwie opcje do wyboru:

 • rejestrację i rozliczanie VAT w kraju przeznaczenia towarów;
 • wybór nowej procedury VAT-OSS.

Tym samym ustawodawca wprowadził nowe regulacje dotyczące sprzedaży wysłkowej na odległość, zapewnijąc podatnikom możliwość ich rozliczania według procedury VAT-OSS.

 

Ważne!

W przypadku WSTO nadal należy wystawiać faktury. Obowiązek ten nie będzie dotyczył podatników, którzy będą korzystali z procedury VAT- -OSS. Podatnicy korzystający z OSS mogą jednak takie faktury wystawiać dobrowolnie.

Wystawiając fakturę stosując OSS nie wpisujemy kwoty podatku VAT siedziby podatanika a kwotę podatku od wartości dodanej danego kraju UE do którego wysłany jest towar.  

Ustawodawca wprowadził przepisy przejściowe dotyczące sprzedaży wysyłkowej. Jeśli wysyłka lub transport rozpoczęły się przed 1 lipca 2021 r., dostarczonych do nabywcy po 30 czerwca 2021 r., stosować należy dotychczasowe przepisy.

 

Procedura OSS kto może stosować?

Procedurą OSS są objęte

 • usługi świadczone przez podatników mających siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium UE, ale nieposiadających siedziby w państwie członkowskim konsumpcji;
 • WSTO;
 • dostawy towarów w państwie członkowskim dokonywane przez interfejsy elektroniczne ułatwiające te dostawy

Czyli procedura VAT OSS dotycząca sprzedaży na rzecz osób prywatnych z innego kraju UE dla usług: elektronicznych, nadawczych i telekomunikacyjnych, zostanie rozszerzona o sprzedaż wysyłkową towarów WSTO

 

Wybór OSS

Podatnik może złożyć zgłoszenie informujące o zamiarze skorzystania z procedury unijnej w państwie członkowskim identyfikacji. Tym samym polski podatnik mający siedzibę w kraju składa w naszym kraju takie zgłoszenie

 

Ważne!

Ministerstwo Finansów opublikowało formularze zgłoszeniowe dla procedury VAT OSS lub IOSS (tj. Import One Stop Shop), ułatwiających rozliczenie VAT w transakcjach zagranicznych.

W przypadku, gdy krajem identyfikacji będzie Polska zgłoszenie składamy do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście. Zgłoszenia składamy w formie elektronicznej przez system e-deklaracje.

Co istotne rejestracja do VAT OSS jest całkowicie dobrowolna i zależy od decyzji sprzedawcy.

 

VAT OSS rozliczenie VAT

Podatnicy wybierający OSS winni składać specjalną deklarację, niezależnie od obowiązku składania JPK_V7.

Nową deklaracja będzie składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej, czyli przez portal e-deklaracje.

Deklarację składamy do Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście. Deklarację musimy składać niezależnie od tego, czy dostawy towarów i świadczenia usług objęte procedurą unijną miały miejsce (czyli składamy także zerowe deklaracje).

Deklaracje składamy za okresy kwartalne w terminie do końca miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale. Co istotne jeśli termin upływa w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy to nie składamy jej w kolejnym dniu roboczym tylko w terminie, który upływa. Kwoty w deklaracji wykazujemy w euro.

Podatek VAT zagraniczny rozliczany jest w osobnej deklaracji (w deklaracji VIU-D).

Korekta deklaracji VIU-D dokonujemy w bieżącej deklaracji. Korektę deklaracji można złożyć, nie później jednak niż w ciągu 3 lat, licząc od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji VAT, w której stwierdzono błędy. W korekcie wskazujemy właściwe państwo konsumpcji i okres rozliczeniowy.

Przypomnijmy, iż jeśli skorzystają Państwo z OSS, należy: zastosować stawkę VAT państwa członkowskiego, do którego towary są wysyłane lub gdzie świadczone są usługi. Musimy pobrać VAT od nabywcy w przypadku sprzedaży towarów na odległość wewnątrz UE lub świadczenia usług a następnie dokonywać kwartalnej płatności podatku VAT zadeklarowanego w deklaracji podatku VAT. Wpłaty dokonujemy do państwa członkowskiego, w którym jesteśmy zarejestrowani w OSS (Przykład: w przypadku, gdy jesteśmy zarejestrowani w Polsce do VAT OSS to tu wszystkie podatki dla całej sprzedaży płacimy w Polsce).

Ponadto musimy prowadzić przez 10 lat rejestry wszystkich kwalifikujących się sprzedaży OSS.

 

Podsumowanie OSS

Wprowadzenie nowej procedury ma wiele zalet. Dzięki tej procedurze podatnicy nie mają już obowiązku rejestracji do VAT w innych krajach UE w momencie przekroczenia limitu sprzedaży wysyłkowej na rzecz osób prywatnych.

Ponadto podatnicy mają jeden ujednolicony limit dla usług elektronicznych, nadawczych, telekomunikacyjnych oraz WSTO dla każdego kraju UE (10.000 euro).

Podatnicy mogą rozliczać zagraniczny podatek w polskim urzędzie skarbowym (Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście). Składamy odrębną deklarację i rozliczamy podatek za okresy kwartalne.

Podsumowując zmiany są niezwykle korzystne ponieważ ułatwią znacznie rozliczenia podatku VAT.

Autor: Tomasz Burchard - certyfikowany doradca podatkowy (nr wpisu: 12888)