Pobierz darmowego e-booka

Dokumentacja cen transferowych

Dokumentacja cen transferowych

Podatnicy zawierający transakcje z podmiotami powiązanymi muszą sprostać corocznym obowiązkom sprawozdawczym w zakresie przygotowania dokumentacji cen transferowych oraz złożenia informacji o cenach transferowych TPR. W niniejszym artykule przedstawiamy, kiedy i jak sporządzić dokumentację TP.

 

Progi dokumentacyjne

 

Zawieranie transakcji kontrolowanych z podmiotami powiązanymi nie powoduje automatycznie obowiązku przygotowania lokalnej dokumentacji cen transferowych. Taką dokumentację należy przygotować, jeżeli zostały przekroczone tzw. progi dokumentacyjne dla transakcji kontrolowanych. Progi te są następujące – zgodnie z art. 11k ust. 2 ustawy o CIT:

 

 1. 10 000 000 zł - w przypadku transakcji towarowej;
 2. 10 000 000 zł - w przypadku transakcji finansowej;
 3. 2 000 000 zł - w przypadku transakcji usługowej;
 4. 2 000 000 zł - w przypadku innej transakcji niż określona w pkt a-c powyżej.

 

Dodatkowo obowiązek przygotowania dokumentacji cen transferowych ciąży na podatnikach zawierających transakcje bezpośrednie z rajami podatkowymi o wartości przekraczającej w roku podatkowym 100 000 zł lub transakcje pośrednie o wartości rocznej wyższej niż 500 000 zł.

 

Lokalna dokumentacja cen transferowych – co zawiera

 

Przepisy wskazują, że podatnik sporządza lokalną dokumentację cen transferowych, która powinna zawierać wszystkie elementy wymienione w ustawie o CIT. Brak jakiegokolwiek elementu może narazić podatnika na ryzyko uznania przez organy podatkowe, że dokumentacja TP nie spełnia wymogów formalnych, przez co uzna w skrajnym wypadku, że podatnik jej nie posiada.

 

Wobec tego bardzo ważne jest zawarcie w dokumentacji wszystkich informacji wymaganych przez przepisy. Na podstawie art. 11q ust. 1 ustawy o CIT są to:

 

 1. opis podmiotu powiązanego;
 2. opis transakcji, w tym analizę funkcji, ryzyk i aktywów;
 3. analiza cen transferowych, w tym:

 

 1. analiza danych podmiotów niepowiązanych lub transakcji zawieranych z podmiotami niepowiązanymi lub pomiędzy podmiotami niepowiązanymi uznanych za porównywalne do warunków ustalonych w transakcjach kontrolowanych, zwaną dalej "analizą porównawczą", albo
 2. "analiza zgodności" - w przypadku gdy sporządzenie analizy porównawczej nie jest właściwe w świetle danej metody weryfikacji cen transferowych lub nie jest możliwe przy zachowaniu należytej staranności – tj. analiza wykazująca zgodność warunków, na jakich została zawarta transakcja kontrolowana, z warunkami, jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane, zwaną dalej

 

 1. informacje finansowe.

 

Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, które szczegółowo precyzuje, co powinna zawierać dokumentacja w szczegółach w odniesieniu do ww. punktów.

 

Grupowa dokumentacja cen transferowych – co zawiera

 

Podatnicy działający w grupach kapitałowych muszą sprostać jeszcze jednemu obowiązkowi – przygotować grupową dokumentację cen transferowych. Przepisy wskazują, że podmioty powiązane, których sprawozdania finansowe są konsolidowane metodą pełną lub proporcjonalną, obowiązane do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, dołączają do tej dokumentacji grupową dokumentację cen transferowych, jeżeli należą do grupy podmiotów powiązanych:

 

 1. dla której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe;
 2. której skonsolidowane przychody przekroczyły w poprzednim roku obrotowym kwotę 200 000 000 zł lub jej równowartość.

 

Grupowa dokumentacja cen transferowych powinna zawierać elementy dotyczące grupy kapitałowej w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy o rachunkowości, w szczególności:

 

 1. opis tej grupy;
 2. opis istotnych wartości niematerialnych i prawnych tej grupy;
 3. opis istotnych transakcji finansowych tej grupy;
 4. informacje finansowe i podatkowe tej grupy.

 

Podobnie jak w przypadku lokalnej dokumentacji cen transferowych, rozporządzenie Ministra Finansów szczegółowo reguluje, co ww. punktu powinny zawierać.

 

Zwolnienie z przygotowania dokumentacji cen transferowych

 

W pewnych przypadkach podatnicy mogą korzystać ze zwolnienia z przygotowania dokumentacji cen transferowych. Warunki zwolnienia określa art. 11n ustawy o CIT.

 

Z obowiązku sporządzenia dokumentacji TP mogą korzystać m.in. polscy podatnicy, którzy zawierają transakcje kontrolowane wyłącznie z podmiotami powiązanymi mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w roku podatkowym, o ile spełnione są warunki co do podatnika i podmiotu powiązanego z nim:

 

 1. nie korzystają oni ze zwolnienia podmiotowego w CIT;
 2. nie korzystają ze zwolnienia z opodatkowania dochodów na podstawie decyzji o wsparciu nowych inwestycji;
 3. nie ponieśli straty podatkowej;

 

Dokumentacji TP nie muszą także sporządzać m.in. podatnicy, którzy posiadają uprzednie porozumienie cenowe, porozumienie inwestycyjne albo porozumienie podatkowe za okres, którego takie porozumienie dotyczy.

 

Podsumowując, dokumentacja cen transferowych to obszerny dokument, który musi zawierać szereg elementów – brak danych w dokumentacji wymaganych przez przepisy powoduje ryzyko podatkowe i naraża zarząd na odpowiedzialność. Warto odpowiednio wcześniej zabrać się za przygotowywanie dokumentacji TP lub powierzyć ją specjalistom z uwagi na poziom skomplikowania.