Kolejne zmiany w VAT. Jakie konsekwencje dla podatników?

Już od września 2019 roku wejdą w życie kolejne obostrzenia ws. podatku VAT. Ich wprowadzenie ma na celu dalsze uszczelnienie systemu podatkowego i zminimalizowanie ryzyka udziału podatników w karuzelach VAT-owskich. Zmiana będzie polegać na zastąpieniu dwóch wykazów prowadzonych dotychczas przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej jednym wykazem i rozszerzenie go o podmioty zarejestrowane jako podatnicy VAT.

Na podstawie ustawy z 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzona zostanie zmiana polegająca na zastąpieniu dwóch wykazów podatników prowadzonych obecnie na podstawie art. 96b ustawy, jednym wykazem, który będzie obejmował zawarte w nich informacje oraz informacje dotyczące statusu podatników VAT czynnych i zwolnionych z podatku VAT. Taki rejestr ma ułatwić przedsiębiorcom weryfikację informacji o kontrahentach.

Co znajdzie się w wykazie?
Nowy wykaz będzie dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Umożliwi sprawdzenie, czy dany podmiot jest zarejestrowany jako podatnik VAT. Co istotne, wykaz aktualizowany będzie na bieżąco, czyli raz na dobę każdego dnia roboczego.

W wykazie znajdą się informacje dotyczące zarejestrowanych podatników VAT obejmujące m.in.: nazwę firmy lub imię i nazwisko podatnika; numer, za pomocą którego podmiot został zidentyfikowany na potrzeby podatku VAT (jeśli został przyznany); REGON; adres siedziby oraz numery rachunków rozliczeniowych określonych w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe albo imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej otwartych w związku z prowadzoną działalnością.

Konsekwencje dla podatników
Znowelizowano też przepisy ustawy o PIT. Zgodnie z nimi, jeśli podatnik na podstawie umowy zawartej z dostawcą towarów lub usługodawcą zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny dokona zapłaty należności na rachunek inny niż określony na dzień zlecenia przelewu w ww. wykazie, u podatnika w dniu zlecenia tego przelewu ustala się przychód w wysokości, w jakiej została dokonana płatność.