Pandemia wirusa SARS-Cov-2 w Polsce. Mali i młodzi przedsiębiorcy na skraju bankructwa. Tarcza Antykryzysowa. Co trzeba wiedzieć o planach ratowania gospodarki? Nie wiesz co robić? Profesjonalną pomoc otrzymasz od doradców Taxcoach.

Z powodu strachu i restrykcji spowodowanych przez koronawirusa potężne problemy przeżywa już ponad połowa najmniejszych przedsiębiorców w Polsce. Jedna trzecia z dnia na dzień utraciła dochody i nie wie, kiedy je odzyska.

Co na to rząd?

31 marca uchwalono tzw. Tarczę Antykryzysową – poniżej przegląd tych z wprowadzonych zmian, które mogą wpływać na prowadzenie działalności gospodarczej.

PRAWO PRACY

 • Zwolnienie ze składek ZUS
  Zwolnienie z obowiązku opłacania składek do ZUS dla pracodawców zatrudniających do 9 pracowników oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (samozatrudnionych), których przychód nie przekroczył 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. za okres od dnia 1 marca 2020r. do dnia 31 maja 2020r.
 • Wynagrodzenie za przestój
  Wypłacanie pracownikowi (niezależnie od typu stosunku zatrudnienia) w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy wynagrodzenia obniżonego nie więcej niż o 50%, ale nie niższego jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, przy czym jest ono dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o dofinansowanie było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.
 • Ograniczenie czasu pracy
  W przypadku wystąpienia u pracodawcy spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 o co najmniej 15% możliwość ograniczenia wymiaru pracy o 20% nie więcej niż do 0,5 etatu, ale wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy, przy czym jest ono dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości połowy wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS. Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, o którym mowa w ust. 1, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.
 • Czas pracy
  Liberalizacja zasad ustalania przez niektórych pracodawców systemu lub rozkładu czasu pracy oraz godzin nadliczbowych.
 • Handel w niedziele
  Złagodzenie zakazu wykonywania czynności związanych z handlem w niedziele dot. rozładowywania, przyjmowania i ekspozycji towaru pierwszej potrzeby oraz powierzania pracownikowi wykonywania takich czynności.
 • Zawieszenie badań okresowych
  Zawieszenie obowiązku przeprowadzania okresowych badań lekarskich zlecanych przez pracodawcę w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
 • Wydłużona ważność badań
  Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

PODATKI

 • Zatory płatnicze
  Nieuregulowane w terminie 90 dni zobowiązania handlowe w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom nie zwiększają dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki na podatek za poszczególne okresy rozliczeniowe przypadające w 2020 r. (jeżeli uzyskane przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym przychody są niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego).
 • Rozliczenie straty
  Umożliwienie podatnikom, którzy z powodu COVID-19 ponieśli stratę w roku podatkowym 2020 oraz uzyskali w tym roku podatkowym przychody niższe o co najmniej 50% od przychodów uzyskanych z tej działalności w roku podatkowym 2019, jednorazowego obniżenia wysokości dochodu uzyskanego w 2019 r. o tę stratę (do max. 5 mln zł).
 • Zaliczki na podatek
  Przesunięcie terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych pracownikom wynagrodzeń za marzec i kwiecień 2020 r. do dnia 1 czerwca 2020 r.
 • Dopuszczalne opóźnienie na złożenie zeznania PIT
  Złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za rok 2019 oraz wpłacenie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych do 31 maja 2020 r. (zamiast do 30 kwietnia 2020 r.) nie skutkuje negatywnymi konsekwencjami karnoskarbowymi. Brzmienie przepisu sugeruje, że przedłużenie nie dotyczy daniny solidarnościowej (4% od dochodów powyżej 1 mln zł) która powinna być zadeklarowana i zapłacona do 30 kwietnia br.
 • Odroczenie terminu na złożenie zeznania CIT
  Termin na złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za rok 2019 oraz wpłacenie należnego podatku dochodowego od osób prawnych został odroczony do 31 maja 2020 r.
 • Interpretacje podatkowe
  Wydłużenie terminu wydawania interpretacji podatkowych do 6 miesięcy.
 • Preferencyjne odliczenie darowizn na walkę epidemią
  Możliwość odliczenia darowizny na przeciwdziałanie COVID-19 na preferencyjnych zasadach: 200% (darowizny przekazane do 30 kwietnia), 150% (darowizny przekazane w maju) lub 100% (darowizny przekazane od 1 czerwca do 30 września).
 • Elektroniczny paragon
  Możliwość wydania paragonu fiskalnego w formie elektronicznej zamiast w tradycyjnej formie papierowej po uzgodnieniu (za zgodą nabywcy i w sposób uzgodniony z nabywcą).
 • Matryca VAT
  Przesunięcie terminu wejścia w życie tzw. matrycy VAT na 1 lipca 2020 r.
 • Opłata prolongacyjna
  Brak opłaty prolongacyjnej w przypadku uwzględnienia wniosku podatnika o odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty podatku.

NAJMY

 • Wygaśnięcie zobowiązań (obiekty handlowe)
  W okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 wygasają zobowiązania stron umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy. Powiązane z obowiązkiem najemcy złożenia po okresie zakazu wynajmującemu bezwarunkowej oferty przedłużenia obowiązywania umowy na dotychczasowych warunkach o okres obowiązywania zakazu i kolejnych sześciu miesięcy.
 • Zakaz wypowiadania oraz przedłużenie dotychczasowych umów najmu
  Zakaz wypowiadania najemcom umów najmu oraz podwyższania czynszu do dnia 30 czerwca 2020 r. (z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w ustawie).

KREDYTY BANKOWE

 • Zmiany warunków kredytów
  Możliwość zmiany warunków i terminów spłaty kredytu (pożyczki) bankowego udzielonego przed 8 marca 2020 r. bez konieczności pełnego badania zdolności kredytowej (tylko dla mikro- i MiŚP).
 • Pomoc finansowa od BGK
  Możliwość udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego poręczeń i gwarancji spłaty kredytów zaciągniętych przez przedsiębiorców, z wyłączeniem mikroprzedsiębiorców oraz małych przedsiębiorców, z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej. Poręczenie lub gwarancja mogą objąć nie więcej niż 80% pozostającej do spłaty kwoty kredytu objętego poręczeniem lub gwarancją. Zapowiadane jest ponad 100 mld zł gwarancji i poręczeń BGK dla spłat kredytów (do 250 mln zł – zakładamy, że chodzi o kwoty indywidualnych kredytów) średnich i dużych przedsiębiorców.
 • Komunikat UKNF dot. zdolności kredytowej
  Ułatwienie przedłużenia lub zwiększenia finansowania (do 1 roku) udzielonego przed 31 grudnia 2020 r. w przypadku przejściowego zagrożenia utratą płynności oraz preferencyjne traktowanie kredytobiorców objętych gwarancjami BGK w wysokości 80% kwoty kredytu, w tym w odniesieniu do nowych finansowań – zgodnie z Komunikatem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z 31 marca 2020 r. (https://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty?articleId=69406&p_id=18) oraz Komunikatem ZBP nr 2 ws. działań pomocowych (https://zbp.pl/aktualnosci/wydarzenia/Komunikat-ZBP-nr-2-ws-dzialan-pomocowych).
 • Pomoc finansowa od PFR
  Nowe zadania Polskiego Funduszu Rozwoju obejmujące pomoc publiczną poprzez finansowanie przeznaczone m.in. na zapobieganie lub naprawienie szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi, innymi sytuacjami kryzysowymi, w tym rozprzestrzenianiem się COVID-19 poprzez (1) obejmowanie lub nabywanie udziałów, akcji, warrantów subskrypcyjnych, obligacji, wierzytelności oraz przystępowanie do spółek osobowych; oraz (2) udzielanie pożyczek, gwarancji oraz poręczeń.

FUNKCJONOWANIE PRZEDSIĘBIORCÓW

 • zdalne posiedzenia organów
  Możliwość zdalnego działania zarządów oraz rad nadzorczych spółek kapitałowych, a także zdalnego uczestniczenia w zgromadzeniach wspólników (walnych zgromadzeniach) spółek kapitałowych. Konieczność przyjęcia regulaminu ustalającego zasady uczestniczenia w zgromadzeniach wspólników (akcjonariuszy) na odległość. Obowiązek zapewnienia transmisji obrad walnego zgromadzenia w spółkach publicznych w czasie rzeczywistym.
 • Sprawozdania finansowe
  Odroczenie o 3 miesiące (albo 2 – zależnie od podmiotu) terminu na sporządzenie sprawozdań finansowych.
 • Rejestr UBO (Ultimate Beneficial Owner) – beneficjent rzeczywisty
  Przesunięcie terminu zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych do dnia 13 lipca 2020 r.

 POZOSTAŁE ZMIANY

 • Bieg terminów

Zawieszenie na okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii biegu terminów prawa administracyjnego (przy czym przepis odnosi się m.in. do przedawnienia, terminów zawitych, terminów na zgłoszenie zmian do rejestrów) oraz terminów procesowych i sądowych.

 • Rozprawy
  Rozprawy i posiedzenia jawne nie będą odbywały się w okresie stanu epidemii COVID-19; wyjątkiem są sprawy pilne określone w ustawie.
 • Wstrzymanie egzekucji administracyjnych
  Możliwość wstrzymania administracyjnych postępowań egzekucyjnych należności pieniężnych w drodze rozporządzenia Rady Ministrów określającego zakres terytorialny oraz okres, na który następuje to wstrzymanie egzekucji.
 • Ceny i marże maksymalne
  Wprowadzenie możliwości ustalenia maksymalnych cen lub maksymalnych marż hurtowych i detalicznych stosowanych w sprzedaży towarów lub usług mających istotne znaczenie dla ochrony zdrowia lub bezpieczeństwa ludzi lub kosztów utrzymania gospodarstw domowych w drodze rozporządzenia Ministra Rozwoju w porozumieniu z Ministrem Zdrowia oraz Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Co należy zrobić, by być zwolnionym z płacenia składek ZUS?

ZUS, jak zwykle nie ułatwia życia przedsiębiorcom.

Skandaliczny w swej formie jest wniosek o odroczenie/zwolnienie składek ZUS ze względu na pandemię koronawirusa.

Zapewnienia były jasne. Wniosek o odroczenie składek ZUS miał być maksymalnie uproszczony.

Jeżeli jeszcze nie zobaczyłeś wniosku, to jest okazja, by nadrobić zaległości https://www.zus.pl/documents/10182/788036/RSO_edyt/498a4a26-8ab8-443e-b67c-8a3c4a36c8ca „Uproszczone”, zdaniem ZUS, pismo ma aż kilka stron. Trzeba podać między innymi formę opodatkowania w latach 2017-19, kwoty przychodu, kosztów, zaliczek na podatek dochodowy i nakładów na środki trwałe w każdym z tych lat. Pojawiają się również pytania na temat majątku prywatnego lub kwoty zobowiązań prywatnych.

Jakby tego było mało, to wniosek trzeba uzasadnić. Rubryka dotycząca tego elementu wzbudziła chyba najwięcej kontrowersji. Osoby składające wniosek muszą napisać, w jaki sposób epidemia wpłynęła na sytuację finansową ich firmy.

Złożenie wypełnionego wniosku nie gwarantuje odroczenia/zwolnienia ze składek ZUS.

Tylko profesjonalnie i rzetelnie wypełnione wnioski gwarantują przedsiębiorcom odroczenie/zwolnienie ze składek na okres 3 miesięcy oraz uzyskanie dotacji.

Jeżeli jesteś jednym z milionów polskich małych przedsiębiorców,  a Twoja firma, pracownicy i rodzina straci w najbliższym czasie całkowicie dochód, to możesz liczyć na pomoc naszego biura rachunkowego.

Nasi eksperci pomogą w wypełnieniu i złożeniu skomplikowanych wniosków:

 • o odroczenie/zwolnienie ze składek ZUS na 3 miesiące
 • o odroczenie/zwolnienie z podatków
 • o odroczenie rat kredytów
 • o dotacje do rat kredytu
 • o dotacje do rat leasingu